mes Martorell. Més ensenyament

 1. Del Pla Educatiu d’Entorn al Pacte Educatiu de Ciutat: Martorell Ciutat Educadora. Cercarem un ampli consens per acordar el Pacte Educatiu de Ciutat que regirà les polítiques educatives en el futur, amb la participació dels grups municipals i dels agents educatius de Martorell per continuar avançant convertint Martorell en ciutat educadora.
 2. Estimularem les iniciatives innovadores dels Centres Educatius de Martorell i els donarem tant suport material com econòmic per potenciar-les. Incentivarem la participació activa com a municipi a la iniciativa educativa i social “Educació 360 a temps complet”.
 3. Continuarem treballant amb els compromisos assolits per Martorell com a Ciutat Amiga de la Infància, segell de reconeixement que va concedir la UNICEF a Martorell.
 4. Mantindrem i, si és possible, incrementarem el servei de vetlladores a les escoles de manera estable, amb la finalitat de donar suport al personal docent durant l’horari lectiu, per millorar l’atenció als alumnes amb necessitats individuals.
 5. Continuarem i ampliarem el programa d’estudi assistit amb la prescripció del tutor educatiu de referència. Afavorint-lo com a activitat municipal amb monitor en les franges horàries del migdia a les escoles.
 6. Afavorirem la creació d’una escola d’estiu per al personal docent.
 7. Iniciarem progressivament el servei de biblioteca a cada escola com a extensió de la Biblioteca Municipal i aula d’estudi al propi centre.
 8. Continuarem implementant i incrementant de forma progressiva el programa destinat a millorar les competències i el nivell d’anglès dels nens i nenes de Martorell afavorint-ne l’aprenentatge a les escoles.
 9. Promourem l’escola de pares i mares dins el programa família i escola per donar suport a les famílies en l’educació dels fills. Promourem espais d’informació i formació (en diverses vessants, com per exemple les noves tecnologies, robòtica, edicions, educar en les emocions…) per fer intercanvi d’experiències i afavorir la reflexió col·lectiva per disposar de més eines i contribuir així al desenvolupament integral dels nostres fills i filles.
 10. Acabarem d’implementar el projecte Pati 14 a les escoles de Martorell.
 11. Seguirem treballant en el projecte Esport Educatiu a l’Escola (E3) emmarcat en la iniciativa educativa i social “Educació 360 a temps complet”, valorant la pràctica esportiva des de la no competitivitat i aprofitant els espais escolars.
 12. Crearem i reforçarem l’activitat extraescolar per a la franja d’edat de 12-16 anys (alumnes d’ESO).
 13. Cercarem i establirem aliances/sinergies amb altres organismes que puguin oferir activitats extraescolars més especialitzades.
 14. D’acord amb els centres educatius proposarem els patis de les escoles com a patis oberts al barri, afavorint la dinamització de l’ús cívic d’aquests espais, garantint-ne el bon ús i la conservació adequats.
 15. Planificarem i treballarem de manera consensuada amb la comunitat educativa la necessitat i adequació d’espais físics d’escoles i instituts.
 16. Continuarem mantenint el pla especial d’actualització, manteniment i millora dels equipaments escolars, amb la participació i implicació de les direccions de les escoles i les AMPA.
 1. Continuarem cobrint progressivament com a mínim una pista a cada centre escolar.
 2. S’estimularà l’oferta d’activitats extraescolars que es realitzin als centres educatius i que tinguin com a principal finalitat contribuir al millor assoliment dels objectius del Projecte Educatiu de cada centre.
 3. Durant el curs 2019/2020 acabarem d’implementar el projecte Camins Escolars Segurs.
 4. Facilitarem la utilització d’espais municipals on desenvolupar activitats d’ensenyament: Ateneu, Ca n’Oliveres, Espai Jove …
 5. Facilitarem recursos comunitaris als centres educatius. Donarem suport i ajut per afavorir la participació dels estudiants en
 6. Programes/camps de treball/casals a l’estranger en els períodes no-lectius d’estiu (beca ERASMUS).
 7. Facilitarem el servei de menjador pels alumnes d’ESO, treballant conjuntament amb les escoles.
 8. Farem propostes per reformular el Consell Escolar Municipal adaptant-lo a les noves tendències educatives.
 9. Posarem en marxa programes específics de tallers i activitats adreçades al personal docent i a l’alumnat per aconseguir la millora de la comprensió lectora, de l’escriptura i de l’expressió verbal com a eines essencials de millora de les competències curriculars, dels resultats acadèmics i per potenciar les relacions entre alumnes de diferents centres.
 10. Impulsarem sl Programa de Voluntariat “Servei aprenentatge”, per als alumnes de 3r ESO.
 11. Continuarem garantint que totes les famílies de Martorell que ho desitgin disposin d’una plaça de llar d’infants municipal de qualitat per als seus fills i filles.
 12. Continuarem incrementant la dotació dels ajuts de materials i llibres escolars i afavorint-ne la reutilització.
 13. Continuarem dinamitzant l’escola d’arts plàstiques i facilitarem als Centres Educatius la dotació d’una aula d’Arts Plàstiques per poder dur a terme activitats lectives i extraescolars.
 14. Seguirem impulsant l’escola municipal de música per donar resposta a les necessitats d’expressió artística i de formació musical, afavorint aquesta educació, com una eina d’expressió i desenvolupament personal.
 15. Millorarem i potenciarem la informació i comunicació que es fa des de la Regidoria d’Ensenyament utilitzant les diferents tècniques i eines existents (panells d’informació, Twitter, Instagram, web actualitzada amb la informació avançada de les activitats).
 16. Desenvoluparem un canal de Youtube municipal participat pels adolescents amb l’objectiu de crear i mantenir una eina d’informació i difusió específica per als adolescents.
 17. Generarem una aplicació específica per a adolescents i contemplarem el Punt lila com a plataforma de suport i assessorament.

mes Martorell. Més JOVENTut

 1. La nostra visió és que Martorell esdevingui una societat on les persones joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida i les seves expectatives.
 2. Desenvoluparem el nou Espai Jove PUNT NORD al Centre Cultural i treballarem en tres eixos: Persona, Trajectòria i Comunitat.
 3. La Nau #2 de Ca N’Oliveras esdevindrà l’espai de referència de la producció musical i de l’oci del jovent de Martorell evitant així la necessitat de fer desplaçaments a altres poblacions.
 4. Afavorirem l’emancipació amb informació i assessorament relacionats amb Treball, Formació, Habitatge, Salut, Oci i Cultura.
 5. Vetllarem pel benestar creant un espai segur i de confiança per a la interrelació entre, amb i per a les persones joves; enfortint la seva personalitat; fomentant el seu creixement personal, l’autoconeixement i garantint una atenció personalitzada, sana i empàtica.
 6. Fomentarem els bons hàbits: informant i assessorant sobre matèries de salut, sexualitat, alimentació, consum responsable, relacions afectives sanes, cultura/oci, medi ambient…
 1. Acompanyarem les persones joves en la seva trajectòria educativa formal: orientant sobre les possibilitats i itineraris formatius; difonent l’oferta formativa del territori i donant suport en la tria dels itineraris acadèmics i futurs professionals.
 2. Acompanyarem en la transició al món del treball: informant i assessorant sobre el món laboral i difonent el programa de Garantia Juvenil com a recurs d’inserció laboral al voltant del qual pivotaran les polítiques d’ocupació públiques.
 3. Acompanyarem les persones joves en els seus processos d’aprenentatge no-formal: informant i assessorant, orientant en la definició del seu projecte personal de vida i els recursos disponibles al territori per tal que desenvolupin els seus projectes personals.
 4. Crearem el Consell de Joventut.
 5. Continuarem i ampliarem la participació en la definició de les polítiques pròpies, la dinamització de l’Espai Jove i de la ciutat, i estimularem l’associacionisme juvenil.
 6. Treballarem per a la cohesió social: enfortint les relacions i vivències, facilitant un espai de trobada, de col•laboració i d’intercanvi; garantint la igualtat d’oportunitats d’accés als serveis i desplegant línies d’actuació que combatin actituds discriminatòries.
 7. Treballarem per aconseguir una ciutadania activa i transformadora: despertant l’esperit crític amb la finalitat de la presa de consciència social; facilitant la incidència transformadora de la realitat local; reconeixent la tasca de la joventut implicada en el territori; promovent la mobilitat i l’intercanvi per tal de conèixer noves realitats.

mes Martorell. Més Mobilitat. Més seguretat. Més civisme

 1. De manera pactada amb associacions comercials i veïnals crearem en zones comercials aparcaments de rotació gratuïts per tal de facilitar les compres i les visites de curta durada.
 2. Remodelarem el bus i les marquesines del transport públic local.
 3. Desplegarem l’ordenança municipal de tinença d’animals, per afavorir la seva cura i garantir una bona convivència amb l’entorn.
 4. Continuarem la reforma dels passos de vianants per donar més seguretat en les cruïlles de més trànsit de persones.
 5. Fomentarem la mediació com a eina de resolució de conflictes.
 6. Ampliarem la coordinació dels diferents cossos policials per a la prevenció i resolució de delictes.
 7. Elaborarem recomanacions específiques sobre l’ús de la bicicleta i dels vehicles de mobilitat personal en convivència amb vianants i altres vehicles.
 1. Reforçarem el contacte de la policia municipal amb les associacions de veïns, esplais d’avis i entitats, per tal de fomentar la prevenció i resolució d’incidències.
 2. Fomentarem la cultura de l’autoprotecció.
 3. Potenciarem la creació d’un grup d’agents cívics que ens ajudin a identificar les faltes de civisme i ens permetin gaudir d’un poble més net i més agradable per passejar-hi.
 4. Revisarem els itineraris i les freqüències del bus municipal per a una millor adaptació a les necessitats de la població.
 5. Desenvoluparem l’ordenança de convivència ciutadana i civisme.
 6. Revisarem els protocols d’actuació en els plans de prevenció de situacions de risc.
 7. Potenciarem el grup de voluntaris de protecció civil, procurant-los formació contínua per tal d’actuar ràpidament i amb seguretat en cas de necessitat i dotant-los de material modern i eficaç.

mes Martorell. Més esports

 1. Crearem el Consell Local de l’Esport amb la presència de tots els agents implicats, per afavorir el coneixement mutu i la coordinació.
 2. Reformarem i remodelarem el pavelló esportiu municipal i la pista annexa per convertir-lo en un PAV 6 (6 pistes transversals).
 3. Continuarem la millora i reforma integral de les Instal·lacions Esportives Municipals de l’av. Germans Martí: gimnàs, vestidors i serveis complementaris.
 4. Construirem un nou Cruyff Court i aprofitarem els valors d’aquesta experiència: ens agradaria poder fer-la extensiva a altres equipaments i modalitats esportives.
 5. Estudiarem la construcció d’un gimnàs/pavelló a Els Convents (pista annexa) per cobrir les necessitats esportives de l’escola i poder-lo compartir com equipament municipal esportiu.
 6. Valorarem l’ampliació dels espais del CIES.
 7. Continuarem promovent l’activitat física i esportiva no competitiva: caminades saludables, rutes per la via pública i millora dels equipaments escolars.
 8. Continuarem potenciant el Parc de Can Cases com espai de trobada i esbarjo lúdic, per a la pràctica d’activitat física de lleure i obrirem un servei estable d’esports d’aventura i a la natura.
 9. Continuarem promovent cursos de defensa personal per a col·lectius específics.
 10. Crearem l’escola d’escalada al nou rocòdrom municipal del Complex Esportiu Torrent de Llops.
 11. Continuarem apostant per garantir la pràctica esportiva saludable dimensionant el servei de medicina de l’activitat física i de l’esport a les noves demandes i circumstàncies.
 12. Incrementarem els espais de workout.
 1. Acostarem a les escoles, de manera coordinada amb els centres educatius, les diferents disciplines esportives locals, en horaris lectius.
 2. Implantarem acollides per a activitats esportives extraescolars.
 3. Afavorirem la col·laboració mútua entre els departaments d’Ensenyament, Esport i Salut per prevenir l’obesitat infantil a través del programa esport i salut.
 4. Continuarem donant suport a les entitats per desenvolupar i incrementar la pràctica esportiva, sobretot per als infants en edat escolar i persones amb discapacitat com a eina d’inclusió.
 5. Promourem la pràctica continuada d’activitats esportives encara no consolidades a Martorell i donarem suport a tendències emergents en la pràctica esportiva.
 6. Aplicarem les mesures d’homologació, certificació, prevenció i detecció de situacions de risc en matèria de respecte dels drets dels infants en la seva pràctica esportiva.
 7. Oferirem activitats esportives adaptades per a persones amb capacitats diverses quan no es pugui atendre l’objectiu prioritari d’aconseguir que la seva pràctica sigui inclusiva.
 8. Implantarem el Fira Infant d’esports (Ca n’Oliveras), per donar a conèixer la graella esportiva local.
 9. Desenvoluparem una app informativa d’esport local per la promoció d’esdeveniments, partits, activitats de les entitats, rutes saludables…
 10. Promocionarem una Web d’informació esportiva local.
 11. Oferirem cursos oberts de primers auxilis tant per a professionals com per a usuaris.
 12. Crearem l’espai esport i salut a l’entorn del riu Anoia, aprofitant el projecte d’arranjament de l’entorn, habilitant l’entorn fluvial com a espai esportiu i lúdic.
 13. Afavorirem l’ús de la bicicleta de manera convivencial amb els vehicles de motor i els vianants, amb espais informatius i circuits adaptats.
 14. Fomentarem la pràctica de l’esport en família als parcs públics municipals i activitats concretes.

mes Martorell. Més Benestar Social

 1. Seguirem potenciant l’activitat dels serveis socials bàsics municipals per donar resposta a les demandes socials i millorar el nivell de benestar: servei d’atenció social bàsica, servei d’atenció a la infància i adolescència, servei d’atenció a la dona, servei d’atenció domiciliària, servei d’atenció als nouvinguts, servei d’atenció a la dependència i servei per a la inclusió i la cohesió social. Plantejarem la descentralització dels Serveis Socials Bàsics per apropar-los als barris.
 2. Incrementarem el Pla d’Ajut a les famílies de Serveis Socials Bàsics incorporant noves línies d’ajut que donin resposta a les necessitats de les famílies en risc d’exclusió.
 3. Cercarem sinergies per oferir habitatge a les persones amb necessitats especials.
 4. Continuarem facilitant ajudes tècniques de la llar per a la gent gran i ampliarem ajuts per a l’arranjament i l’adaptació d’habitatges.
 5. Facilitarem un punt d’assessorament energètic (PAE) per donar atenció personalitzada en matèria de drets energètics. Orientació en la millora de l’eficiència energètica de les llars. Assessorament a les persones que no poden mantenir la llar en unes condicions energètiques adequades. Tràmit d’ajuts.
 6. Considerem el Servei d’Atenció Domiciliària com un pilar bàsic, per això continuarem destinant recursos per atendre a totes les persones que ho necessitin, assegurant una resposta ràpida i àgil.
 7. Continuarem garantint la prestació dels serveis adreçats a les persones amb discapacitat intel·lectual: Centre Especial de Treball Can Cases, Unitat de suport a l’activitat professional Can Cases, Servei de Teràpia Ocupacional Can Serra i Servei Ocupacional d’Inserció Can Serra.
 8. Desenvoluparem el projecte de millora de l’espai Can Serra, per consolidar, ampliar i millorar el servei de Teràpia Ocupacional per a persones amb capacitats diverses.
 9. Acabarem l’estudi de les necessitats integrals de les persones amb capacitats diverses i, amb el conjunt d’agents i usuaris, dissenyarem de forma coordinada el dispositiu per atendre de forma adequada les seves necessitats al llarg de les diferents etapes de la vida.
 10. Definirem l’estudi de les necessitats integrals de les persones amb malaltia mental i amb el conjunt d’agents i usuaris dissenyarem de forma coordinada els dispositius per atendre adequadament les seves necessitats al llarg de les diferents etapes de la vida.
 11. Ampliarem recursos per donar resposta a les necessitats d’infants víctimes de violència de gènere.
 12. Incidirem en formació específica pels professionals en matèria de salut mental.
 1. Inclourem en el CET places per persones amb malalties mentals.
 2. Implementarem a l’àmbit municipal itineraris de formació laboral per a persones amb discapacitat per problemes de salut mental i establirem més programes de reinserció laboral.
 3. Crearem el fòrum consultiu de la discapacitat física.
 4. Crearem el Comitè representatiu de la Discapacitat, treballant conjuntament entitats, persones amb discapacitat, famílies i l’administració local per aconseguir un Martorell encara més inclusiu.
 5. Posarem en marxa la campanya de sensibilització “Martorell ciutat inclusiva” per donar a conèixer els serveis i activitats que es fan en l’àmbit de la inclusió.
 6. Crearem més sinergies amb el teixit comercial i industrial de Martorell per facilitar pràctiques laborals a les persones amb discapacitat i, coordinament amb la Regidoria de Promoció Econòmica, la inserció laboral.
 7. Facilitarem a persones amb discapacitat i amb malaltia mental la possibilitat d’accés als habitatges de l’Oficina Local d’Habitatge. Continuarem creixent en models inclusius d’habitatge per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
 8. Adequarem els parcs i espais públics amb joc inclusius.
 9. Farem un diagnòstic integral de l’accessibilitat en tots els aspectes: de mobilitat,cognitiva, sensorial… dels espais i equipaments públics de Martorell i una proposta de millora per facilitar a tota la població un millor ús de les instal·lacions i una millor comprensió de l’entorn.
 10. Continuarem donant eines i suport als clubs esportius perquè facilitin la participació dels esportistes amb necessitats especials.
 11. Generarem propostes pels centres educatius per introduir el funcionament d’un sistema educatiu inclusiu a les escoles de Martorell, facilitant formació i eines per avançar en el desenvolupament normatiu amb escoles exemplars. Defensarem el model d’educació inclusiva donant suport a les escoles per atendre la diversitat de l’alumnat.
 12. Facilitarem campanyes de sensibilització als centres sanitaris sobre l’atenció a les persones amb discapacitat, facilitant eines per entendre les seves necessitats, sobretot en l’atenció a les persones amb trastorns de conducta.

mes Martorell. Més salut

 1. Afavorirem l’ampliació de l’hospital Sant Joan de Déu de Martorell, per millorar la prestació dels serveis sanitaris: urgències, cirurgia, hospital de dia i serveis d’hospitalització.
 2. Donarem suport a l’ampliació de l’Hospital del Sagrat Cor de Martorell, per afavorir la millora dels serveis sociosanitaris i de salut mental.
 3. Impulsarem el Centre d’Atenció d’Urgències d’Atenció Primària per donar resposta a les urgències.
 4. Impulsarem la Salut Comunitària des de la prevenció, promoció i educació en salut per a tota la població, afavorint el coneixement dels recursos sanitaris del municipi.
 5. Promourem en col·laboració amb els serveis d’Atenció Primària el coneixement de les noves tecnologies en l’accés i ús del sistema sanitari.
 6. Continuarem conjuntament amb Ensenyament i Esports, la promoció del joc a l’aire lliure: parcs infantils municipals, parc de Can Cases, etc… com una eina de millora del benestar, l’autoconsciència i la percepció.
 1. Impulsarem el programa INFADIMED de promoció d’alimentació saludable, exercici físic i prevenció de l’obesitat infantil a les escoles.
 2. Reforçarem el programa de Salut i Escola incrementant els tallers per als educadors i professorat dels centres educatius de Martorell: curs de reanimació cardiopulmonar, curs d’al·lèrgies en l’àmbit escolar, xerrades de sexualitat per adolescents, com actuar davant d’una urgència/emergència de salut ….
 3. Reforçarem el treball en xarxa al municipi amb les institucions i entitats que treballen per la salut a Martorell, per afavorir la visió multidisciplinària, la comunicació i coordinació en els serveis d’ensenyament, treball social, atenció primària, salut mental i atenció hospitalària.
 4. Continuarem la implementació de campanyes específiques i actuacions per a la conducció segura i la prevenció del consum d’alcohol i altres drogues.
 5. Mantindrem el programa “MARTORELL CIUTAT CARDIOPROTEGIDA” ampliant la instal·lació de desfibril·ladors als nous equipaments i organitzant nous cursos de formació per ampliar la base de persones preparades per al seu ús.

mes Martorell. Més Urbanisme. Més Medi Ambient

 1. Continuarem la transformació i millora dels carrers i les places dels diferents barris afavorint un urbanisme al servei de les persones, generant espais de trobada, convivència i de passeig.
 2. Afavorirem la construcció del nou barri de la Sínia. Amb un parc central de 20.000m2 i 6.000m2 de places, espai per a equipaments i serveis. 330 habitatges de protecció oficial per garantir accés a l’habitatge i arrelament a les famílies de Martorell.
 3. Reformarem i dinamitzarem del passeig de Catalunya, generant una nova rambla millorant la connexió dels barris de Camí Fondo i Buenos Aires.
 4. Millorarem i reurbanitzarem la pça. St. Jordi, i els carrers de la Verge de la Mercè, Verge de Núria i Sant Antoni M. Claret del Barri Verge del Carme.
 5. Reformarem els carrers de St. Genís de Rocafort, Mercadal, Torrent de Rosanes i el tram final de Vistalegre.
 6. Reurbanitzarem els carrers de St. Lluís, Gomis, Comerç i St. Joan del barri de Can Carreras.
 7. Generarem una Rambla al carrer Pep Ventura per afavorir la interconnexió dels barris Torrent de Llops i el Pla.
 8. Dinamitzarem el projecte d’urbanització al barri de Can Bros, on es preveu construir 300 habitatges de protecció oficial, que es compaginaran amb el manteniment d’edificis d’alt valor històric d’aquesta antiga colònia industrial.
 9. Martorell és una ciutat amb més de 12.000 arbres urbans. Impulsarem un programa de millora i renovació de l’arbrat de la via pública com un element de millora del control tèrmic i disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica.
 1. Implementarem el recanvi i la millora de l’enllumenat públic afavorint la reducció i estalvi energètic i alhora millorant la qualitat de la llum.
 2. Incorporarem tecnologia a la via pública per avançar cap a una ciutat intel·ligent (smart city).
 3. Implementarem aparcaments específics per a cotxes elèctrics als pàrquings públics.
 4. Continuarem donant suport a l’arranjament de façanes i la instal·lació d’ascensors en edificis plurifamiliars.
 5. Seguirem creant places d’aparcament gratuïtes per afavorir l’accessibilitat als serveis i zones comercials.
 6. Continuarem impulsant la recollida selectiva de residus urbans i el reciclatge. Consolidant Martorell com la població amb un índex més alt de reciclatge de residus.
 7. Continuarem generant nous espais enjardinats i parcs infantils per afavorir el joc a l’aire lliure.
 8. Consolidarem el Centre d’Atenció Primària La Vila al barri, millorant els espais assistencials i la seva accessibilitat i centralitat.
 9. Potenciarem la renovació, rehabilitació i ampliació del parc d’habitatges al barri de la Vila per augmentar la població resident. Crearem L’Espai la Vila amb una Oficina municipal de rehabilitació d’habitatges i un compromís: La Vila a 100!
 10. Consolidarem i ampliarem el parc fluvial a la llera del riu Anoia com a espai de trobada, lleure i salut per afavorir viure de cara al riu.

mes Martorell. Més comerç

 1. Desenvoluparem el Pla de Dinamització Comercial. Generant sinergies entre administració, entitats i associacions de comerciants, amb l’objectiu de potenciar els comerços de Martorell, en l’àmbit de la qualitat i el servei als consumidors.
 2. Oferirem un directori web/app amb totes les activitats comercials del municipi per donar a conèixer els serveis als usuaris.
 3. Consolidarem el Pla d’Ajuts per l’obertura de nous Locals o per la reforma dels actuals.
 4. Afavorirem la Campanya de neteja de façanes d’espais tancats.
 5. Potenciarem la campanya “Comerç de Martorell” per potenciar el comerç de proximitat. Targeta comerç, promocions, campanyes i difusió en els canals de comunicació.
 6. En col.laboració amb el Departament d’Urbanisme, gestionarem espais i locals per poder-los oferir al comerç i emprenedoria.
 1. Intensificarem el treball transversal amb el Comerç de Martorell i el calendari d’activitats culturals, esportives i lúdiques.
 2. En col.laboració amb les entitats locals plantejarem el Comerç virtual de proximitat.
 3. Conjuntament amb Ferrocarrils de la Generalitat, impulsarem el Museu del Tren a Martorell per fer honor a la llarga tradició ferroviària de la població.
 4. Millorarem l’accessibilitat, senyalització i aparcament als barris amb zones comercials.
 5. Potenciarem com a eix comercial l’actual Mercat Municipal. Planificant una reforma i millora dels espais, amb la incorporació d’oferta comercial i lúdica i l’ampliació del pàrquing.
 6. Revisarem la normativa actual “Pla de Usos” per afavorir la dinamització.

mes Martorell. Més gent gran

 1. El nostre objectiu és facilitar les condicions perquè les persones grans gaudeixin en plenitud d’aquesta etapa de la seva vida amb ple exercici dels seus drets ciutadans; disposant dels serveis adequats per satisfer les seves necessitats i continuant formant part activa i implicada en la vida comunitària de Martorell.
 2. El sentiment de solitud és un dels fenòmens que progressivament es va fent present en les societats avançades i, tot i que no és exclusiu de la gent gran, és en aquesta etapa de la vida on les circumstàncies el poden accentuar. Impulsarem l’acció comunitària posant en valor el veïnatge com la gran família que no vol permetre que cap persona gran ni es senti ni es trobi sola si no és de forma voluntària.
 3. Desenvoluparem el Pla Integral de la Gent Gran de Martorell per donar resposta a necessitats complexes i alhora variades. Ampliant i millorant els serveis més enllà de l’assistència social i l’oci cap a una oferta cultural i formativa que promogui l’autonomia personal i el vincle amb la societat.
 4. Crearem eines per afavorir la coordinació dels serveis dirigits a la gent gran.
 5. Potenciarem les relacions entre les diferents regidories de l’Ajuntament, així com entre l’Ajuntament, les entitats, associacions i empreses que treballen en l’àmbit de la gent gran.
 6. Crearem els Punts d’Informació i establirem mecanismes d’accés a la formació i a la informació, que permetin a la gent gran i a les seves famílies obtenir informació sobre qualsevol qüestió que els pugui afectar i compartir situacions i experiències.
 7. Crearem mecanismes específics que permetin accedir a tots els serveis i activitats de la ciutat d’una forma àgil i eficaç.
 8. Potenciarem dinàmiques de participació activa que permetin a la gent gran ser i sentir-se part de la ciutat com a persones participades i compromeses.
 9. Incentivarem la participació de la gent gran en les xarxes associatives de Martorell.
 10. Facilitarem l’accés de la gent gran a les activitats que es realitzin, fent-les accessibles a persones amb capacitats diverses.
 11. Fomentarem l’acció voluntària de la gent gran.
 1. Potenciarem les relacions intergeneracional: promourem el diàleg i la convivència entre la gent gran els altres grups d’edat, en especial els col·lectius d’infants i joves.
 2. Incrementarem els serveis per tal de crear una xarxa d’atenció a la gent gran territorialment equilibrada i dotarem els barris de centres cívics per facilitar la participació.
 3. Potenciarem la distribució equitativa de serveis en el territori, tenint en compte el nombre de persones grans als diferents barris.
 4. Ampliarem els espais d’activitat física que hi ha instal·lats en els parcs de la població.
 5. Impulsarem l’Aula d’Extensió Universitària per a majors de 65 anys.
 6. Continuarem potenciant el hàbits saludables i de cura personal, afavorint l’activitat física i esportiva amb programes específics.
 7. Dissenyarem mecanismes que permetin l’acreditació de serveis adreçats a la gent gran i a les persones que els desenvolupen i establirem sistemes de control i mesures que garanteixin la qualitat i seguretat dels serveis.
 8. Incrementarem els serveis de proximitat i la seva cobertura, per tal d’assegurar una qualitat de vida de la persona en el seu domicili.
 9. Incrementarem els recursos d’estada diürna (casals, centres cívics, centres de dia) augmentant els serveis que ofereixen.
 10. Desenvoluparem mesures especifiques per a persones més grans de 80 anys.
 11. Realitzarem activitats formatives adreçades a la gent gran i a les seves famílies sobre estils de vida saludables i el control de factors de risc.
 12. Incrementarem els recursos del programa respir dirigit a famílies que tenen al seu càrrec persones grans.

mes Martorell. Més atenció al ciutadà

 1. Continuarem desenvolupant la Seu electrònica i la carpeta ciutadana per afavorir la interacció, la comunicació i els tràmits en línia.
 2. Afavorirem el desenvolupament de xarxes socials i app per millorar la comunicació i els serveis als ciutadans. Promocionarem l’app ésMartorell per resoldre i comunicar incidències a la via pública.
 3. Continuarem amb una política de gestió econòmica responsable eficient com a base per poder donar serveis i inversions.
 4. Consolidarem les Oficines d’Atenció al Ciutadà: per fer consultes, informació sobre gestions i tràmits, opinar, fer suggeriments o presentar queixes i gestionar tràmits municipals.
 5. Ampliarem les zones d’internet gratuït en diversos espais i equipaments públics de Martorell.
 1. Implementarem un recàrrec en l’impost de bens immobles per tots aquells pisos buits propietat de grans tenidors.
 2. Consolidarem el canal de notícies municipal i la ràdio com a eines d’informació, donant un paper rellevant als col·laboradors i fomentant-hi la formació.
 3. Mantindrem el segell Infoparticipa a la qualitat i transparència de la informació pública del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 4. Adequarem les bonificacions i subvencions per a les famílies nombroses i monoparentals en els serveis que dona l’Ajuntament.
 5. Continuarem impulsant els pressupostos participatius fomentant la participació directa de tota la ciutadania i especialment els infants en l’elaboració dels pressupostos públics.

mes Martorell. Més cultura

 1. Potenciarem el paper de la Biblioteca Municipal com a motor de la cultura literària de Martorell.
 2. Continuarem reforçant el programa de promoció de la lectura i de la producció literària.
 3. Mantindrem la col·laboració amb l’Ateneu Barcelonès per dur a terme cursos d’escriptura dels diferents estils literaris.
 4. Consolidarem el Festival de Poesia de Martorell “Divers”.
 5. Continuarem donant suport a les entitats culturals com a element de dinamització del poble.
 6. Continuarem promocionant els Premis Vila de Martorell com a estímul de la creació literària, dinamització i promoció dels autors locals. Afavorirem la participació de totes les escoles.
 7. Afavorirem la reforma del Teatre El Progrés per a transformar-lo en un espai escènic polivalent del segle XXI respectant el seu valor històric patrimonial.
 8. Incrementarem els equipaments i espais culturals per tal que les arts escèniques i musicals puguin gaudir de les condicions òptimes per al seu desenvolupament.
 9. Incrementarem l’oferta de tallers de teatre a les escoles i instituts, tant en horari lectiu com extraescolar.
 10. Anirem reduint progressivament l’aportació de les famílies a la campanya de teatre escolar.
 11. Construirem bucs d’assaig a Ca n’Oliveras.
 12. Continuarem fent créixer el Festival Pont a les Arts Sonores (PAS) com a festival de referència en el calendari musical d’estiu.
 13. L’Escola de Música continuarà incrementant la seva oferta d’activitats d’iniciació en horari extraescolar a les diferents escoles de Martorell i el seu suport en horari lectiu.
 14. Donarem continuïtat i suport als anys musicals i de les Joventuts Musicals de Martorell.
 15. Consolidarem la programació estable d’actuacions musicals a la Nau #2 de Ca n’Oliveras.
 16. Potenciarem la programació estable de teatre i altres arts escèniques.
 17. Treballarem en l’adequació i condicionament de Ca l’Oller per millorar-ne els espais i habilitant un nou taller d’escultura, posicionant-lo com a motor de la creació de les arts plàstiques.
 18. Dotarem les escoles d’espais adequats i permanents per dur a terme tallers d’Arts Plàstiques.
 19. Potenciarem als centres educatius l’art contemporani oferint-los suport formatiu i una oferta pedagògica per a la seva realització.
 1. Potenciarem l’inTArtvenció per incrementar la presència de les arts plàstiques als carrers de Martorell.
 2. Facilitarem espais públics per afavorir la presència de creacions artístiques als carrers i places.
 3. Desenvoluparem conjuntament amb el Departament de Cultura el programa CINC per fomentar l’oferta de cinema infantil a casa nostra.
 4. Continuarem endegant nous programes específics de promoció en l’àmbit de les arts plàstiques, musicals, artístiques i cinematogràfica.
 5. Crearem un centre de cultura popular i tradicional que serà seu d’aquestes entitats amb espai per a gegants, bestiari i assajos.
 6. Difondrem la cultura popular a les escoles per afavorir el seu coneixement i la pràctica.
 7. Acabarem la dotació de la Nau 3 de Ca n’Oliveras de recent construcció, per consolidar-la com a seu del Patronat de la Cavalcada de Reis. De manera coordinada amb l’entitat afavorirem la creació d’un espai museístic que permeti organitzar visites i fer-hi exposicions puntuals.
 8. En l’àmbit del Patrimoni històric, incrementarem la dotació de recursos per accentuar les activitats de conservació i recerca.
 9. Consolidarem l’increment pressupostari destinat a la recerca, documentació i divulgació de la història de Martorell.
 10. Afavorirem el coneixement del Patrimoni dels Museus locals donant relleu a la rajola i la ceràmica com elements característics de la nostra població.
 11. Crearem els premis/beques d’estudi de la història de Martorell i la publicació dels seus resultats.
 12. Afavorirem la consolidació del fossar de Sant Bartomeu i el coneixement de la història de la Casa i la família Par, seu del Museu Muxart.
 13. Desenvoluparem un projecte museogràfic per al refugi antiaeri de la Guerra Civil de la plaça de la Vila.
 14. Consolidarem la programació de cinema ja endegada.
 15. Crearem una mesa de programació cultural per afavorir la coordinació a l’hora de programar activitats, amb la participació de les entitats i regidories.
 16. La Fira de Primavera continuarà creixent al voltant de la llegenda del Pont del Diable com a signe d’identitat de Martorell.
 17. La Festa Major oferirà activitats de lleure diürn i nocturn i transformarà per uns dies la Piscina d’Estiu en la gran platja urbana de Martorell.
 18. Pel Roser continuarem apostant pel creixement progressiu del Vimart com a fira gastronòmica i enològica, tant en nombre de cellers com de punts de degustació de menjar i com a punt de trobada.
 19. Potenciarem el maridatge entre la cultura gastronòmica, enològica, literària, artística i de moda.
 20. Crearem el carnet cultural per facilitar l’accés a les activitats i serveis culturals.

mes Martorell. Més promoció econòmica. Més emprenedoria

 1. Millorarem els accessos i senyalització als polígons industrials i els dotarem de millors serveis.
 2. Cercarem finançament per reformar l’Espai de la Torre de Santa Llúcia per crear-hi un centre de negocis a l’entorn del Polígon La Torre.
 3. Seguirem oferint ajuts per la contractació de persones en situació d’atur i persones que volen emprendre una activitat empresarial.
 4. Impulsarem la creació de la Associació d’Empresaris de polígons de Martorell, per afavorir la colaboració mútua i fer sinergies.
 5. Crearem la Plataforma en línia de “Necessitats i Oferiments per a les Empreses”, per agilitzar els canals de comunicació amb el teixit empresarial.
 6. Incentivarem el Portal de la transparència/Seu electrònica per a empreses i emprenedors.
 7. Conjuntament amb el Departament d’Urbanisme gestionarem naus i espais disponibles per oferir a empreses i emprenedors.
 1. Impulsarem la utilització d’un espai específic com a “Pàrquing de Camions”.
 2. Apostem per establir els recursos necessaris i adients perquè el teixit empresarial esdevingui una “ciutat 5G”.
 3. Impulsarem la Nit de l’Emprenedor – empresari.
 4. Millorarem l’actual ventall de formació per a les empreses o emprenedors amb l’objectiu de retenir/captar el talent.
 5. Apostem per la FP dual en el camp de l’automoció, com un motor de formació i generació d’ocupació.
 6. Estudiarem la instal.lació a Martorell d’una Escola d’hostaleria.
 7. Continuarem impulsant el Molí Empresa, com a motor d’emprenedoria, interacció amb empreses i generadora de formació i ocupació.
 8. Impulsarem el programa del Cultura Emprenedora a l’Escola també als instituts.

mes Martorell. Més família. Més drets de la ciutadania i polítiques de gènere

 1. Posarem en marxa el Pla Interdepartamental de Suport a les Famílies i crearem el Servei d’Orientació i acompanyament a les Famílies (SOAF).
 2. Impulsarem formació per a les famílies: “Créixer amb tu”, per ajudar a donar resposta als dubtes i inquietuds davant la maternitat/paternitat. “Aprendre amb tu”, adreçat a famílies amb infants de 3 a 16 anys, que oferirà xerrades sobre temes específics (drogues, trastorns alimentaris, normes i límits, sexualitat i afectivitat i adolescència).
 3. Potenciarem l’Espai Nadó i l’Espai Familiar.
 4. Crearem la guia del lleure familiar per informar sobre els parcs infantils, activitats de lleure, cultura, tallers, esports i jocs, ciència i tecnologia que es poden gaudir en família.
 5. Mantindrem la graduació de les tarifes dels serveis que presta el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones incrementant les reduccions per a famílies nombroses i monoparentals.
 6. Mantindrem els ajuts individualitzats per als serveis que presta el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones o les entitats de Martorell, per raó de la situació econòmica de les famílies.
 7. Continuarem donant suport a les AMPA per millorar la implicació i la participació dels pares i mares en les activitats de cada centre.
 8. Garantirem les places d’activitats d’estiu que cada família necessiti, realitzant també les activitats d’estiu durant el mes d’agost.
 9. Activarem un programa de suport emocional a les famílies cuidadores de persones dependents.
 10. Crearem un equip interdisciplinar per resoldre els conflictes de convivència a la ciutat.
 1. Crearem la Comissió de convivència.
 2. Accentuarem els programes interculturals de generació de vincles. Actualitzarem el pla d’acollida per a les persones immigrades i les retornades, i accentuarem les actuacions en matèria d’immigració i gènere.
 3. Crearem la Taula de Gènere i incorporarem un servei d’informació i atenció LGTBI.
 4. Crearem el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Mantindrem les accions d’ajut humanitari i les campanyes i accions de sensibilització envers l’educació en desenvolupament.
 5. Continuarem donant protagonisme al Consell d’Infants per desenvolupar les accions que els afectin.
 6. Continuarem potenciant les accions per garantir el drets del infants recollits a la declaració Universal dels Drets del Infants en la seva interpretació més extensa.
 7. A Martorell “Ciutat Amiga de la Infància” potenciarem les polítiques orientades a la protecció, salut, educació i desenvolupament.
 8. Reforçarem el servei de cessió d’espais amb caràcter gratuït perquè les entitats sense afany de lucre disposin de la seu social ajustada a les seves necessitats.
 9. Desenvoluparem el Centre de Recursos i d’Assessorament a les Entitats. Consolidarem el servei d’assessorament legal adreçat a les entitats per ajudar-los a complir la normativa vigent i hi destinarem recursos econòmics.
 10. Generarem espais de trobada entre les entitats, siguin o no d’un mateix sector d’activitat, per tal d’estimular l’intercanvi d’experiències i la col·laboració.
 11. Potenciarem la Trobada d’Entitats com la festa de les entitats i de reconeixement de l’Ajuntament a les persones que en formen part i les fan possible.
Martorell Skyline